logo beeldmerk

Algemene voorwaarden

Advies nodig bij geschillen en conflicten?

VOORWAARDEN WAARONDER FT-ADVOCATEN HAAR OPDRACHTEN UITVOERT

 1. FT-advocaten, kantoorhoudend aan het Keizer Karelplein 32N te 6511 NH Nijmegen, staat u c.q. de aan u gelieerde (rechts)personen en/of lichamen, bij als gekozen raadsman of advocaat-gemachtigde in het rechtsgeding waarvoor u om bijstand resp. vertegenwoordiging heeft resp. hebben gevraagd.
 1. Opdrachten worden bevestigd door FT-advocaten in een bevestigingsbrief. Daarin staan de afspraken en het honorarium.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder uitdrukkelijk begrepen, die worden uitgevoerd FT-advocaten, tenzij voorafgaand aan die opdracht schriftelijk daarvan wordt afgeweken door FT-advocaten. Mogelijk door u gehanteerde (algemene) voorwaarden vinden geen toepassing.
 3. De uitvoering van verstrekte opdrachten gebeurt uitsluitend voor u of de aan u gelieerde (rechts)personen en/of lichamen. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
 4. Onze werkwijze brengt mee, dat één advocaat verantwoordelijk is voor de voortgang van de zaak. Hij bepaalt ook of – met terzijdestelling van art. 7: 404 en art. 7: 407 BW – door concrete ontwikkelingen in de zaak inbreng en werkzaamheden door een kantoorgenoot op enig moment nodig is.

  Honorarium
 5. De verrichte werkzaamheden worden aan u in rekening gebracht op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het gehanteerde uurtarief dat in de bevestigingsbrief aan u is meegedeeld. Dit tarief kan tussentijds worden aangepast. Daarover wordt u tijdig geïnformeerd.
 6. Voor uitgebreide secretariële ondersteuning (onder meer kopiëren omvangrijke processen-verbaal) brengen wij een uurtarief van € 50,– per uur in rekening.
  Naast het honorarium worden kantoorkosten, zoals telefoon- telefax- en portokosten, in rekening gebracht.

  Deze bedragen 6% van het honorarium. 
 1. Overige kosten, zoals reis-, verblijfkosten, de door tussenkomst van FT-advocaten ingeschakelde externe deskundigen en verschotten, worden afzonderlijk en integraal aan u gedeclareerd. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

  Spoed werkzaamheden/Succesvolle bijstand
 2. Indien sprake is van spoedeisende werkzaamheden, kan het uurtarief worden verhoogd met een factor 0,5 tot 1. Indien de verrichte werkzaamheden tot een zeer positief resultaat geleid hebben, kan het honorarium integraal verhoogd worden met een vooraf overeengekomen factor.

  Depotstorting
 3. Ter dekking van de (verrichte en nog te verrichten) werkzaamheden en kosten dient een depot te worden voldaan. De werkzaamheden worden pas na ontvangst op de rekening van FT-advocaten van het depot verricht.
 4. De opdracht aan FT-advocaten wordt pas aanvaard na betaling van dat depot. Daarover wordt aan u geen rente vergoed. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan FT-advocaten een aanvullend depot verlangen. Het depot wordt gedurende de opdracht niet verrekend met tussentijdse declaraties. Het na de opdracht en de betaling van de slotdeclaratie overblijvende restant van het depot wordt aan u geretourneerd.

  Declaratie-/Betalingstermijn
 5. De verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten worden in beginsel per kalendermaand aan u gedeclareerd. Declaraties moeten worden voldaan binnen veertien dagen.

  Gevolgen uitblijven betaling declaraties
 6. Indien (tussentijdse) declaratie(s) niet binnen de betalingstermijn worden voldaan, kan FT-advocaten de voor u te verrichten werkzaamheden opschorten, totdat de declaraties zijn voldaan.
  Het depot kan door FT-advocaten dan worden aangewend ter verrekening van de openstaande declaraties. 
 1. Als het depot onvoldoende is, behoeft FT-advocaten de werkzaamheden niet te hervatten voordat het depot aangevuld is. Voordat (na verrekening van het depot met de openstaande declaraties) FT-advocaten de werkzaamheden zal hervatten, dient een nieuw depot voldaan te zijn.
 2. Indien na (herhaaldelijke) aanmaning(en) de declaratie(s) onbetaald blijft/blijven, wordt aan u de wettelijke rente vanaf de vervaldatum van de declaratie(s) en eventuele (incasso)kosten in rekening gebracht en kan FT-advocaten de opdracht beëindigen.

  Hoofdelijkheid opdrachtgever gelieerde (rechts)personen
 3. Wanneer de opdracht wordt verstrekt voor een aan u gelieerde (rechts)persoon of lichaam, dan staat u, dan wel de bestuurder(s) of vertegenwoordiger(s) van deze rechtspersoon of dit lichaam, naast de rechtspersoon of dit lichaam, persoonlijk en hoofdelijk in voor de betaling van de declaratie(s).

  Geen gefinancierde rechtsbijstand
 4. Mogelijk komt u op grond van de Wet op de Rechtsbijstand in aanmerking voor kosteloze rechtsbijstand. Tenzij schriftelijk met u overeengekomen, heeft u er voor gekozen geen gebruik te maken van deze kosteloze rechtsbijstand. De onderhavige (financiële) voorwaarden zijn dan ook onverkort van toepassing.

  Aansprakelijkheidsbeperking
 5. Iedere aansprakelijkheid van FT-advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake geldende beroepsaansprakelijkheidsverzekering van FT-advocaten wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden door FT-advocaten wordt gedragen. FT-advocaten is niet aansprakelijk voor schade die niet wordt gedekt door zijn beroeps-aansprakelijkheidsverzekering.

  Geheimhouding
 6. Wij zijn verplicht de door of namens u verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.
 1. Deze verplichting geldt niet voorzover op ons een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en/of andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking. Deze bepaling verhindert niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van ons kantoor, voorzover wij zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de opdracht of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk achten.

  Inschakelen derden
 2. FT-advocaten zal bij de uitvoering van de opdracht, de te verrichten werkzaamheden en bij de inschakeling van derden, in het bijzonder externe deskundigen, de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk – behoudens ingeval van procureurs-, deurwaarders- of confraternele bijstand – voordien met u overleg plegen. Iedere aansprakelijkheid van FT-advocaten voor tekortkomingen van deze derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  Wijze van opbergen correspondentie
 3. Wij verzoeken u de met ons gevoerde en te voeren correspondentie alleen op te bergen in een aparte map en op de buitenkant daarvan te vermelden:

  VERTROUWELIJKE CORRESPONDENTIE MET DE ADVOCAAT

  Zo is steeds en voor iedereen duidelijk dat deze correspondentie ook door opsporingsambtenaren (van onder andere de Fiod) moet worden ontzien en niet kan worden opgevorderd ter inzage of inbeslagneming.
  Alleen als u deze instructie consequent uitvoert kan de correspondentie met uw advocaat ook geheim blijven.
 4. Toepasselijk recht
  Op de rechtsverhouding tussen u, dan wel de met u gelieerde (rechts)personen en/of lichamen, en FT-advocaten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Direct hulp nodig?

Onze advocaten schakelen snel en zijn direct bereikbaar.

logo beeldmerk