logo beeldmerk

Fiscaliteit

Ik ontvang boetes van de Belastingdienst, kan ik daar wat tegen doen?

Boetes van de Belastingdienst

Naast een belastingaanslag kan de Belastingdienst boetes opleggen. Boetes worden opgelegd door middel van een boetebeschikking. Boetes kunnen onderdeel uitmaken van het aanslagbiljet. Boetes zijn onder te verdelen in verzuimboetes en vergrijpboetes. U kunt een boete bestrijden. De ervaring leert dat dit vaak zinvol is, omdat de Belastingdienst in de praktijk snel en lichtvaardig (hoge) boetes pleegt op te leggen.

Verzuimboetes Belastingdienst

Verzuimboetes worden opgelegd als u in verzuim bent. Bijvoorbeeld indien u te laat een aangifte heeft ingediend of te laat tot betaling van omzetbelasting of loonbelasting bent overgegaan. Het enkele feit dat u te laat bent geweest is reeds voldoenden voor een verzuimboete. Het bestrijden van verzuimboetes is in de praktijk daardoor lastiger dan het bestrijden van vergrijpboetes.

Vergrijpboetes Belastingdienst

Vergrijpboetes worden opgelegd in zwaardere gevallen. Namelijk als sprake is van grove schuld of opzet. Van grove schuld is sprake indien met ernstige nalatigheid is gehandeld bij het doen van aangifte of het voldoen aan een informatieverplichting. Van opzet is sprake als willens en wetens onjuist is gehandeld. Onder opzet valt ook wat in het jargon voorwaardelijk opzet heet. Daarvan is sprake als u bewust de aanmerkelijke kans op fouten heeft aanvaard (op de koop toe heeft genomen).

Inzage boetedossier 

Op het moment dat de fiscus een boete aankondigt, heeft u recht om inzage te nemen in het boetedossier. Tegen een boetebeschikking of boetes op een aanslagbiljet kunt u bezwaar maken. In de bezwaarfase heeft u eveneens het recht op inzage in het (boete)dossier van de fiscus. Het boetedossier bevat de motivering van de inspecteur, de interne besluitvorming en de onderliggende bewijsstukken. 

Bewijslast verzuimboete bij belastingplichtige

In het geval van een verzuimboete moet de belastingplichtige bewijzen dat sprake is van afwezigheid van alle schuld (AVAS). Dit betekent dat op geen enkel punt aan de belastingplichtige te wijten mag zijn dat te laat een aangifte is ingediend of te laat belasting is betaald. Dat is in de praktijk geen makkelijke drempel om te nemen. 

Bewijslast bij vergrijpboete bij inspecteur

In het geval van een vergrijpboete dient de inspecteur te bewijzen dat de belastingplichtige grofschuldig dan wel opzettelijk onjuist heeft gehandeld. In dit geval ligt de bewijslast dus bij de inspecteur. U kunt in beginsel volstaan met een ontkenning. Beschikt u over ontlastend bewijs dat verdient het aanbeveling dat in te brengen.

Bezwaarschrift tegen de boete

U kunt bezwaar maken tegen een boete. Over hoe in dat geval te handelen zie ook [link opnemen]. In het bezwaarschrift zet u uiteen waarom ten onrechte een boete is opgelegd of waarom deze te hoog is. In het bezwaarschrift kunt u het boetewaardig handelen ontkennen en betwisten en eventueel tegenbewijs inbrengen door het verstrekken van ontlastende informatie. Tevens kunt strafverminderende factoren onder de aandacht brengen. Denk aan slechte (huidige) financiële omstandigheden, een wanverhouding tussen de ernst van de zaak en de omvang van de boete en aan een inkeer.

Uitspraak op bezwaar

De inspecteur beslist op uw bezwaarschrift in een uitspraak op bezwaar. De inspecteur kan het bezwaar geheel of gedeeltelijk gegrond verklaren en de boete geheel of gedeeltelijk vernietigen. Indien u het niet eens bent met de boete die dan resteert, kunt u tegen de uitspraak op bezwaar in beroep bij de belastingrechter. 

Heeft u vragen hierover of behoefte aan bijstand bij een boete, neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Direct hulp nodig?

Onze advocaten schakelen snel en zijn direct bereikbaar.

logo beeldmerk