logo beeldmerk

Invordering

Mijn vennootschap kan niet betalen, moet ik betalingsonmacht melden?

Melden van betalingsonmacht

Het melden van betalingsonmacht is niet verplicht. Toch is een tijdige melding van betalingsonmacht cruciaal. Immers, een bewijsachterstand en hoofdelijke aansprakelijkheid liggen op de loer als u de betalingsonmacht niet tijdig meldt.

Melding betalingsonmacht

Bestuurdersaansprakelijkheid kunt u voorkomen door tijdig melding te maken van het feit dat de rechtspersoon waarvan u bestuurder bent niet aan de verplichtingen jegens de fiscus kan voldoen. Zodra duidelijk is dat het lichaam niet tot betaling in staat is, moet dit onverwijld schriftelijk worden meegedeeld aan de ontvanger van de Belastingdienst. Onverwijld betekent binnen een periode van twee weken na de dag waarop de verschuldigde belasting afgedragen of voldaan moest zijn.

Stukken en inlichtingen betalingsonmacht

Betalingsonmacht moet schriftelijk bij de ontvanger worden gemeld. Daarbij moet u inlichtingen en stukken verstrekken. Uit de betreffende inlichtingen en stukken moet duidelijk blijken waarom betaling niet mogelijk is. Hierbij kunt u denken aan beantwoording van de volgende vragen:

  • Is sprake van een teruglopend orderbestand;
  • Voldoen afnemers hun schulden; en
  • Zijn er financieringsproblemen.

Bevoegdheid melding betalingsonmacht

Zowel het lichaam zelf als iedere bestuurder van het lichaam is bevoegd om namens het lichaam betalingsonmacht te melden. Echter, een melding van betalingsonmacht door één van de bestuurders heeft ook rechtskracht voor de andere bestuurders.

Bestuurdersaansprakelijkheid voor welke belastingen?

De meldingsplicht geldt niet voor alle belastingen. Daarom kunt u als bestuurder ook niet voor alle belastingschulden aansprakelijk worden gesteld. Bestuurdersaansprakelijkheid is beperkt tot loonbelasting, omzetbelasting, accijnzen, verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van pruim- en snuiftabak, kansspelbelasting en milieubelasting.

Kennelijk onbehoorlijk bestuur

Indien een melding betalingsonmacht tijdig en rechtsgeldig heeft plaatsgevonden, kunt u als bestuurder alleen aansprakelijk worden gesteld als het niet betalen van de belastingschuld te wijten is aan kennelijk onbehoorlijk bestuur van u als bestuurder. Van kennelijk onbehoorlijk bestuur is sprake als geen redelijk denkend bestuurder onder dezelfde omstandigheden gehandeld zou hebben. Meldt u de betalingsonmacht tijdig, dan moet de inspecteur dat bewijzen. Meldt u niet of niet tijdig, dan wordt kennelijk onbehoorlijk bestuur verondersteld en moet u het tegendeel bewijzen. Dat maakt in de praktijk nogal een verschil.

Bijstand van een advocaat

Twijfelt u of melding moet worden gemaakt of wilt u overgaan tot het melden van betalingsonmacht? Of bent u aansprakelijk gesteld? Wij kunnen u hierbij van dienst zijn. Neem in dat geval vrijblijvend contact met ons op.

Direct hulp nodig?

Onze advocaten schakelen snel en zijn direct bereikbaar.

logo beeldmerk