logo beeldmerk

Fiscaliteit

Ik krijg een te hoge aanslag van de Belastingdienst, hoe los ik dit op?

Te hoge belastingaanslag gekregen?

Heeft u een te hoge belastingaanslag ontvangen of een andere besluit (boete, beschikking) waar u het niet mee eens bent? U kunt hiertegen bezwaar maken. U maakt bezwaar door een bezwaarschrift in te dienen.

Termijn voor indienen bezwaarschrift

Een bezwaarschrift moet tijdig worden ingediend, namelijk binnen zes weken na de dagtekening die op het besluit (aanslag, beschikking) staat vermeld of binnen zes weken na de ontvangst van het besluit. Als een bezwaarschrift te laat wordt ingediend, wordt het bezwaar als regel niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat het bezwaarschrift wegens termijnoverschrijding niet in behandeling wordt genomen. De belastingaanslag staat dan vast en moet betaald worden. 

Te laat bezwaarschrift

Als een bezwaarschrift te laat is ingediend is het mogelijk toch ontvankelijk als de te late indiening niet aan u is te wijten. Bijvoorbeeld vanwege ziekte of andere bijzondere omstandigheden. Het beleid van de Belastingdienst verplicht de inspecteur om een te laat bezwaarschrift inhoudelijk wel te beoordelen (ambtshalve behandeling). Dring daar op aan in een voorkomend geval. Wijst de inspecteur een niet-ontvankelijk bezwaar toch af, dan heeft u helaas geen rechtsmiddelen meer.

Voorwaarden bezwaarschrift

In het bezwaarschrift moet zijn opgenomen tegen welk besluit (bijvoorbeeld een aanslag inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting of een beschikking) u bezwaar maakt. Tevens moet u het bezwaar motiveren. Waarom bent u het niet eens met de opgelegde belastingaanslag? Het bezwaarschrift moet tot slot ondertekend zijn en per post worden ingediend. Wij raden aan dat aangetekend te doen zodat u altijd kunt bewijzen dat het ter post is bezorgd.  

Motivering bezwaarschrift

Het opstellen van een goede motivering is het belangrijkste onderdeel van het bezwaarschrift, want dat gaat om de inhoud. In de motivering komt niet alleen de letter van de belastingwet ter sprake, maar ook hoe het recht moet worden uitgelegd. Een dergelijke uitleg kunt u onderbouwen met passages uit de parlementaire geschiedenis alsmede aan de hand van jurisprudentie (rechtspraak van rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad). Daarnaast is het van belang om alle belangrijke feiten en omstandigheden goed naar voren te brengen.

Inzage dossier Belastingdienst

Als de bezwaarfase is aangevangen, heeft u recht op inzage in het dossier van de belastinginspecteur. Tevens dient de inspecteur u uit te nodigen voor een hoorzitting waarin u de zaak mondeling kan bespreken. Een inzage is een belangrijk onderdeel van de bezwaarprocedure, omdat uit de inzage zal blijken welke bewijsmiddelen de inspecteur heeft verzameld om zijn besluit te onderbouwen. 

Hoorzitting Belastingdienst

Tijdens de hoorzitting heeft u de mogelijkheid om de argumenten uit het bezwaarschrift van een nadere motivering en toelichting te voorzien. Daarbij is het mogelijk om te reageren op de stukken die bij de inzage zijn verkregen. Verder kan de hoorzitting gebruikt worden om een compromis te beproeven. Met een compromis kan een gang naar de rechter worden voorkomen of lichter worden gemaakt doordat een aantal geschilpunten in ieder geval is opgelost. 

Uitspraak op bezwaar Belastingdienst

Na de hoorzitting moet de inspecteur beslissen of het bezwaar gegrond of ongegrond is. De beslissing legt hij vast in een uitspraak op bezwaar. Het bezwaar kan ook gedeeltelijk gegrond worden verklaard. Het ongegronde deel van de uitspraak kan worden voorgelegd aan de belastingrechter. 

Heeft u een vraag over de bezwaarfase of heeft u graag bijstand, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Direct hulp nodig?

Onze advocaten schakelen snel en zijn direct bereikbaar.

logo beeldmerk