Veelgestelde vragen

Ben je een adviseur? Klik hier voor meer informatie.

Fiscaliteit

Ik krijg een te hoge aanslag van de Belastingdienst, hoe los ik dit op?

U kunt bezwaar maken tegen een te hoge belastingaanslag. Dit doet u met een bezwaarschrift, waarin u toelicht waarom de Belastingdienst de aanslag te hoog heeft vastgesteld. In de bezwaarfase heeft u recht op een gesprek met de fiscus en op inzage in uw dossier. Om u volledig te ontzorgen in deze procedure, verlenen wij u graag onze bijstand.

Lees meer over: ‘Ik krijg een te hoge aanslag Belastingdienst, hoe los ik dit op?

Ik heb buitenlands vermogen verzwegen voor de Belastingdienst, wat moet ik doen?

U kunt de Belastingdienst hiervan alsnog op de hoogte brengen met de zogenaamde inkeerregeling. Dit is een vrijwillige verbetering van uw aangifte, waarmee u boetes kunt vermijden of matigen. Dit kan zolang de Belastingdienst u nog niet op het spoor is. Houd er rekening mee dat de fiscus vragen kan stellen over het vermogen, bijv. over de herkomst en de besteding van het vermogen.

Ik ontvang boetes van de Belastingdienst, kan ik daar wat tegen doen?

Tegen boetes kunt u bezwaar maken. De Inspecteur van de Belastingdienst moet kunnen bewijzen dat de boete gegrond is. Daarnaast moet de Inspecteur rekening houden met uw omstandigheden, bijvoorbeeld dat u niet de financiële middelen heeft om de boete te kunnen betalen. Onze ervaring leert dat de fiscus (te) gemakkelijk hoge boetes oplegt en dat het vaak zin heeft om daar bezwaar tegen te maken.

Lees meer over: ‘Ik ontvang boetes van de Belastingdienst, kan ik daar wat tegen doen?

Ik krijg een boekenonderzoek, moet ik meewerken?

Ja, u moet tot op zekere hoogte meewerken. U hoeft echter niet iedere vraag te beantwoorden. Ook kan er sprake zijn van een fishing expedition. In deze situatie stelt de fiscus te veel vragen; hij hengelt als het ware naar bewijs. Vindt u dat de fiscus te ver gaat? Wij beoordelen graag of de vragen terecht zijn en komen zo nodig met een weerwoord.

Lees meer over: ‘Ik krijg een boekenonderzoek, moet ik meewerken?

Ik wil naar de belastingrechter, hoe doe ik dat?

Na de bezwaarprocedure bij de Belastingdienst kunt u in beroep gaan bij de belastingrechter. Hierbij moet u de geldende termijn voor het indienen van het beroepschrift in acht nemen en het beroep voldoende motiveren. Let er op dat u aanspraak kunt maken op schade- en kostenvergoedingen. Hulp nodig bij de motivatie van uw beroep? Schakel een specialist in.

Lees meer over: ‘Ik wil naar de belastingrechter, hoe doe ik dat?

Ik denk op een zwarte lijst van de Belastingdienst te staan, hoe verder?

De Belastingdienst beschikt over zwarte lijsten. Na alle media-aandacht die de zwarte lijsten hebben gehad, heeft de Belastingdienst een aparte postbus geopend. U kunt de Belastingdienst per brief vragen of uw (bedrijfs)naam op een zwarte lijst staat.

Lees meer over: ‘Ik denk op een zwarte lijst van de Belastingdienst te staan, hoe verder?

Wat is een informatiebeschikking?

Met een informatiebeschikking stelt de inspecteur vast dat u niet aan uw fiscale verplichtingen zou hebben voldaan. Dat kan betekenen dat u volgens de inspecteur niet alle gevraagde informatie hebt verstrekt of dat u – als ondernemer – geen adequate administratie hebt. Als u het niet eens bent met de inspecteur, kunt u tegen de informatiebeschikking in bezwaar en beroep. Let daarbij op de termijnen. Blijft de informatiebeschikking gehandhaafd, dan kan het zijn dat de bewijslast omgekeerd en verzwaard wordt. Wat dat betekent leest u bij een andere vraag.

Lees meer over: ‘Wat is een informatiebeschikking?

Wat betekent een omkering en verzwaring van de bewijslast?

In veel gevallen moet de belastinginspecteur bewijzen dat u meer belasting moet betalen dan u van mening bent en eventueel hebt aangegeven. Als u niet aan alle fiscale verplichtingen hebt voldaan, kan de bewijslast omkeren. De inspecteur mag de belasting dan schatten en u moet bewijzen dat die schatting te hoog is. De verzwaring van de bewijslast betekent dat u bovendien onomstotelijk bewijs moet leveren. Dat is een bijzonder vervelende en lastige positie. Onderzoek daarom goed of de omkering en verzwaring wel terecht is. Dat is van groot belang voor de kans op succes bij het bestrijden van de aanslag.

Ik heb een andere vraag.

Is uw vraag niet beantwoord? Neem dan contact op met een van onze advocaten. U krijgt dan direct antwoord, of we plannen een vrijblijvende kennismaking om uw zaak te bespreken.

Neem contact op.

Fraude

Ik heb een FIOD-inval, wat moet ik doen?

Tijdens een FIOD-inval is het van belang om zo min mogelijk informatie te verstrekken en te wachten op een advocaat die u hierbij helpt. U bent tijdens de inval zelf niet verplicht antwoord te geven op vragen van de FIOD. In dergelijke situaties staan we bij FT-advocaten graag te hulp.

Bel ons direct: +31 (0) 85 006 2222

Ik ben verdachte in een FIOD-onderzoek, wat moet ik doen?

Bij een onderzoek is het van belang snel vast te stellen wat uw status is. Als u verdachte bent, heeft u meerdere rechten, waaronder het zwijgrecht. Wij adviseren meestal daarvan gebruik te maken zolang u geen overzicht heeft. Via uw advocaat kunt u vervolgens contact opnemen met de FIOD om helderheid te verkrijgen over de verdenking, het reeds aanwezige dossier, het agenderen van een officieel verhoor en andere zaken.

Lees meer over: ‘Ik ben verdachte in een FIOD-onderzoek, wat moet ik doen?

Ik ben getuige in een FIOD-onderzoek, wat moet ik doen?

Als u een getuige bent, bent u als uitgangspunt verplicht om mee te werken aan een verhoor. In sommige gevallen mag u zich beroepen op een verschoningsrecht, zoals bij familieleden. Tijdens het verhoor kan uw status veranderen in die van verdachte. Let daarop, want als verdachte mag u hoe dan ook zwijgen. Wanneer gewenst kunnen wij u bijstaan voor en tijdens het verhoor.

Lees meer over: ‘Ik ben getuige in een FIOD-onderzoek, wat moet ik doen?

De FIOD legt beslag, kan ik dat opheffen?

Het is mogelijk om het beslag gelegd door de FIOD aan te vechten bij de rechter. Of dit kans van slagen heeft hangt af van diverse factoren, waaronder uw positie in het strafproces, het type beslag en het soort in beslag genomen objecten. Wij kunnen voor u beoordelen wat in uw situatie de mogelijkheden zijn en de juiste procedure voeren.

Lees hier meer over: ‘De FIOD legt beslag, kan ik dat opheffen?

Ik ga verhoord worden door de FIOD, wat nu?

Als u – bijvoorbeeld tijdens een inval – direct verhoord wordt door de FIOD als verdachte, heeft u het recht eerst een advocaat te raadplegen. Beroep u op uw zwijgrecht totdat u met een gespecialiseerde advocaat gesproken heeft. Bel ons direct op +31 (0) 85 006 2222 . Als de FIOD u wilt verhoren als getuige is dit meestal op afspraak. Zie verder ook de vraag over ‘Ik ben getuige in een FIOD-onderzoek, wat moet ik doen?’.

Lees meer over: ‘Ik ga verhoord worden door de FIOD, wat nu?

Ik heb een andere vraag.

Is uw vraag niet beantwoord? Neem dan contact op met een van onze advocaten. U krijgt dan direct antwoord, of we plannen een vrijblijvende kennismaking om uw zaak te bespreken.

Neem contact op.

Invordering

Ik kan de Belastingdienst niet betalen, hoe los ik dat op?

De Belastingdienst kent diverse betalingsregelingen, zoals uitstel van betaling, betaling in termijnen en kwijtschelding. Als u geen regeling treft, kan de Belastingdienst maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door beslag te leggen op uw bezittingen, loon of uitkeringen of door uw faillissement aan te vragen. Vanwege het coronavirus zijn de mogelijkheden voor uitstel fors verruimd.

Lees meer over: ‘Ik kan de belastingdienst niet betalen, hoe los ik dat op?

De fiscus legt beslag op mijn bezittingen, kan ik hier iets tegen doen?

Soms is dat, mits in goed overleg, mogelijk. Meestal wil de Belastingdienst dan wel andere zekerheden voor het opheffen van het beslag in de plaats hebben. Als u meent dat het beslag volledig onterecht is en de Belastingdienst wil niet meewerken, dan kunt u de rechter vragen het beslag op te heffen. De fiscus kan niet direct beslag leggen als de betalingstermijn is verstreken. U moet namelijk voldoende waarschuwingen hebben gehad en voldoende in de gelegenheid zijn gesteld alsnog te betalen.

Lees hier meer over: ‘De fiscus legt beslag op mijn bezittingen, kan ik hier iets tegen doen?

De fiscus vraagt mijn faillissement aan, kan ik dat voorkomen?

Het aanvragen van een faillissement is een bijzonder zwaar middel dat de fiscus niet zomaar mag inzetten. Als de Belastingdienst dat wel doet, kan het faillissement mogelijk afgewend worden. Zo kan het lonen om alle andere schuldeisers te betalen, zodat alleen de betaling aan de fiscus overblijft. Dan is een faillissement namelijk niet meer mogelijk. Ook als er nog voldoende betalingsmogelijkheden zijn of anderszins te vroeg is met een aanvraag, kan een faillissement voorkomen worden.

Lees hier meer over: ‘De fiscus vraagt mijn faillissement aan, kan ik dat voorkomen?‘.

Ik ben als bestuurder aansprakelijk gesteld voor schulden van de vennootschap, kan dat?

Ja, dat kan. Dat geldt in de praktijk met name voor de omzet- en loonbelasting. Voor de vennootschapsbelasting zijn de mogelijkheden voor de fiscus zeer beperkt. U kunt als bestuurder aansprakelijk gesteld worden als het niet betalen te wijten is aan kennelijk onbehoorlijk bestuur. Heeft de vennootschap geen melding van betalingsonmacht gedaan, dan wordt het onbehoorlijke bestuur verondersteld. Een tijdige melding van betalingsonmacht is daarom cruciaal.

Ik word aansprakelijk gesteld voor belastingschulden van anderen, kan dat?

Ja, dat kan. Dat kan echter pas als de belastingschuldige zelf de schulden niet heeft betaald en de fiscus zich wel heeft ingespannen het bij de belastingschuldige te innen. De wet geeft de fiscus diverse mogelijkheden om anderen aansprakelijk te stellen. U kunt hierbij denken aan echtgenoten, firmanten, bestuurders en aannemers (voor schulden van onderaannemers).

Mijn vennootschap kan niet betalen, moet ik betalingsonmacht melden?

Het is niet verplicht. Als u de betalingsonmacht niet meldt, is de kans echter erg groot dat de bestuurders in privé aansprakelijk gesteld worden voor met name omzet- en loonbelastingschulden. Een tijdige melding van de betalingsonmacht is daarom cruciaal!

Lees hier meer over: ‘Mijn vennootschap kan niet betalen, moet ik betalingsonmacht melden?

Ik krijg dwangbevelen van de Belastingdienst, wat betekent dat?

Een dwangbevel volgt na een aanmaning en is de laatste stap tot maatregelen zoals beslaglegging. Als u een dwangbevel ontvangt is het dus vijf voor twaalf. Daarna heeft de Belastingdienst in wezen de handen vrij om de verschuldigde belasting te gaan incasseren. De kosten van een dwangbevel zijn bijzonder hoog. Hiertegen kunt u bezwaar maken. Mocht de belastingschuld later verminderd worden, dan moeten deze kosten ook verminderd of vernietigd worden.

Ik heb een andere vraag.

Is uw vraag niet beantwoord? Neem dan contact op met een van onze advocaten. U krijgt dan direct antwoord, of we plannen een vrijblijvende kennismaking om uw zaak te bespreken.

Neem contact op.

Adviseur

Kan ik als adviseur ook een fiscale boete krijgen?

Ja, u kunt als adviseur voor vergrijpen van uw klant een bestuurlijke boete krijgen. Bijvoorbeeld voor het medeplegen bij of het uitlokken van een opzettelijk, onjuiste ingediende aangifte. De Belastingdienst kan een, ná 1 januari 2020 aan u opgelegde boete openbaar maken. Uw situatie als adviseur is anders dan die van uw klant. Dit geldt vooral voor de eisen die gesteld worden aan het opzet en de samenwerking. De belangen tussen u beiden lopen vaak uit elkaar. Wij adviseren daarom contact op te nemen met een gespecialiseerde advocaat.

Loont het voor de klant om mij de schuld te geven van een boete?

Ja, dat loont. Uw klant krijgt als belastingplichtige namelijk geen boete als deze zich heeft laten bijstaan door een adviseur die voldoende kennis van zaken heeft en uw klant u alle benodigde informatie heeft verstrekt. De praktijk is weerbarstig en de belangen zijn in deze situatie al snel tegengesteld. Voor zowel u als adviseur en uw klant is het verstandig afzonderlijk een gespecialiseerde advocaat te raadplegen.

Kan ik verdachte of getuige worden in een strafzaak van mijn klant?

Dat is zeer goed mogelijk. Het is van belang snel en continu vast te stellen of u of uw kantoor een getuige of verdachte is. Aan beide posities kleven andere rechten. Als verdachte mag u zwijgen, als getuige vaak niet. Als u onverplicht meewerkt, loopt u het risico dat uw klant u aansprakelijk stelt.

Heb ik een bezoek op kantoor van de FIOD te vrezen als een klant strafrechtelijk vervolgd wordt?

Ja, de FIOD kan u bezoeken. U moet hieraan meewerken. Het is dan vooral belangrijk dat u daarbij geen informatie van andere klanten verstrekt. De FIOD kan u bevelen om hierover niks aan uw klant of anderen te vertellen.

Moet ik ongebruikelijke transacties van de klant melden vanwege de Wwft?

Dat moet inderdaad. De Wwft hanteert daarvoor meerdere factoren. Als u een melding van ongebruikelijke transacties doet, mag u uw klant daarover niet informeren. Als uw klant opzettelijk onjuiste aangiften doet, kan sprake zijn van witwassen en dus van een meldingsplicht. Twijfelt u hierover? Wij staan u graag bij.

Als de Belastingdienst daarom vraagt, moet ik dan informatie over mijn klant geven?

Dat mag alleen als de Belastingdienst zijn verzoek op de juiste wettelijke gronden baseert. Dit betreft stukken van uw klant die u bezit of informatie over uw klant uit uw administratie (derdenonderzoek). U bent niet verplicht uw mening of vermoedens met de Belastingdienst te delen. Als u onverplicht meewerkt, kan uw klant u aansprakelijk stellen. Twijfelt u waarover u de Belastingdienst mag en moet informeren, neem dan contact met een specialist op.

Mag ik de klant informeren over mijn contacten met de fiscus?

U heeft richting uw klant geen geheimhoudingsverplichting bij een onderzoek van de fiscus. Ook niet als de fiscus bij u een derdenonderzoek instelt. De fiscus denkt daar overigens anders over. Wilt u uw klant inlichten, dan helpen wij graag bij de juridische onderbouwing daarvan.

Moet ik een aan de klant geadviseerde structuur melden bij de Belastingdienst?

Een actieve meldplicht voor adviseurs is tot op heden beperkt tot structuren die vallen onder de Mandatory Disclosure Rules (MDR) / DAC6. Deze structuren zien op specifieke grensoverschrijdende constructies die onder de vastgestelde wezenskenmerken van de Europese Unie vallen. Twijfelt u of u een structuur moet melden of krijgt u boetes omdat u de structuren niet gemeld heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Ik heb een andere vraag.

Is uw vraag niet beantwoord? Neem dan contact op met een van onze advocaten. U krijgt dan direct antwoord, of we plannen een vrijblijvende kennismaking om uw zaak te bespreken.

Neem contact op.